• Lê Minh Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Email:
   lmvuong.c2nhue.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Email:
   ttkthoa.c2nhue.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Tiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Email:
   ttiet.c2nhue.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Võ Đình Phùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Email:
   vdphung.c2nhue.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Hoài Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Email:
   nhduy.c2nhue.vn@khanhhoa.edu.vn
 • TRẦN NGỌC KÍNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
  • Email:
   tnkinh.c2nhue.vn@khanhhoa.edu.vn